Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – („RODO”), w związku z umową z dnia [data zawarcia umowy] zawartą pomiędzy RMC Engineering Sp. z o.o. a [nazwa podmiotu] („Umowa”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych („Administrator”)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RMC Engineering Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 4, 82-300 Elbląg, NIP: 5783145130, KRS: 0000876104.

 1. Kategorie danych osobowych

W związku z realizacją Umowy przetwarzaniu będą podlegały dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe osób zatrudnionych przez [nazwa podmiotu], w tym reprezentantów, pełnomocników, osób kontaktowych, a także współpracujących, w szczególności:

 1. imię i nazwisko;
 2. stanowisko;
 3. adres miejsca pracy;
 4. numer telefonu służbowego;
 5. służbowy adres e-mail.
 1. Cele przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, utrzymywaniem relacji biznesowych oraz ewentualnym dochodzeniem lub ochroną przed roszczeniami z niej wynikającymi.

 1. Podstawy przetwarzania

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak zawarcie i realizacja Umowy, utrzymywanie relacji biznesowych, dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami związanymi z Umową;
 2. wykonywanie obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w odniesieniu do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej.
 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia w zakresie obsługi informatycznej oraz technicznej, księgowo-rachunkowej, administracyjnej;
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, związane z obsługą prawną, usługi kurierskie, pocztowe;
 3. podmiotom, które zostały upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jednak nie dłużej niż jest to wymagane przez przepisy prawa lub uzasadnione interesy Administratora (w szczególności w związku z wygaśnięciem roszczeń).

 1. Źródło pochodzenia danych

Jeżeli Administrator nie otrzymał danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, zostały one przekazane Administratorowi przez [nazwa podmiotu], lub też zostały uzyskane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak m.in. Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 1. Dane kontaktowe Administratora

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Administratorem na adres e-mail: rmce@rmce.pl lub pisemnie na adres RMC Engineering Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 4, 82-300 Elbląg.

 1. Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.